Värdegrund

Alla människors lika värde

Alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med de svaga och utsatta är de värden som TJ ska gestalta och förmedla.

TJ ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om medlemmens välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen medlem ska få kränkas.

TJ ska framhålla betydelsen av och ge möjlighet till personliga ställningstaganden samt skapa förutsättningar för att utöva inflytande och ta ansvar.

Så här tycker TJ…

Om mångfald… För att de företag där TJ medlemmar jobbar ska bli framgångsrika måste företagen ta till vara de resurser som finns hos alIa människor oavsett kön, etnisk bakgrund, åIder, sexuell läggning eller funktionshinder. TJ motsätter sig all form av diskriminering.

om jämställdhet … Jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män. Trots att Sverige ligger väl framme i ett internationellt perspektiv och genom lagar, förordningar och avtal har en formell grund för jämställdhet är fortfarande inte målet uppfyllt.

TJ anser att attityderna inom området måste förändras, vilket bäst sker genom lokal samverkan mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivare.

om arbetsmiljö… Inflytande och delaktighet på arbetsplatsen är grundläggande för en god arbetsmiljö. Arbetslivet ska präglas av öppenhet och omsorg om de anställda samt deras välbefinnande och utveckling. Ingen ska må dåligt , varken fysiskt eller psykiskt på grund av sitt arbete. En god arbetsmiljö stimulerar till bättre arbetsresultat.

om löner… Lönen ska vara individuell och differentierad samt sättas nära medlemmen och verksamheten. Det ska löna sig att göra ett bra jobb, att utveckla sig och ta ansvar.

Kriterier och värderingar för lönesättningen ska vara kända och tydliga. Lönesamtal ska ske regelbundet.

om trafikpolitik … Där tillräckligt trafikunderlag finns ska infrastruktur byggas och underhållas så att persontrafik och godstransporter gynnas. Kollektivtrafikens andel av det totala trafikarbetet ska öka och tunga, långväga och frekventa godstransporter skall utföras på järnväg.