Värdet av din övertid

Lon_vardet_overtidDu som avstår från rätt till övertidsersättning måste naturligtvis kompenseras för detta. I många kollektivavtal brukar kompensation ges i form av 5 extra semesterdagar ibland också i kombination med en förhöjd månadslön.

Om din chef eller blivande arbetsgivare föreslår att du ska avstå från rätten till kontant övertidsersättning kan du alltid kontakta antingen din lokala fackliga företrädare eller någon av oss på kansliet för en diskussion om hur du lämpligen bör kompenseras. De flesta kollektivavtal saknar uttryckliga regler för hur sådan kompensation beräknas.

Har du tidigare haft rätt till övertidsersättning är det förstås möjligt att se historiskt på hur ditt övertidsuttag sett ut. Du kan gå igenom dina lönebesked för det närmast föregående året och se hur mycket pengar som då utbetalats i övertidsersättning. Kan man anta att du även fortsättningsvis kommer att arbeta ungefär lika mycket som föregående år kan du ju enkelt värdera hur mycket din månadslön bör öka för att du inte ska bli en förlorare på att övergå till ”oreglerad arbetstid” (utan rätt till särskild övertidsersättning).

Några enkla exempel (tumregler):

Om din månadslön är 30.000 kr och du på årsbasis arbetat ca 100 övertidstimmar tycker vi att ett påslag på din månadslön om 2.000 kr kan vara rimligt.

Tjänar du 40.000 kr per månad tycker vi med samma förutsättningar i övrigt som ovan att månadslönen bör höjas med 2.700 kr.