Löneväxling – ett alternativ till privat pensionssparande

Sparande i privata pensionsförsäkringar har tidigare varit skattemässigt gynnat i och med att man för inbetalda premier kunnat göra ett årligt avdrag om 12.000 kr i sin deklaration. Fr o m 2015 uppgår avdraget 1.800 kr varefter det föreslås att helt försvinna.

När avdragsrätten är borta innebär ev fortsatt inbetalning till privat pensionssparande att premien betalas med redan beskattade pengar samtidigt som de belopp som i framtiden faller ut naturligtvis blir föremål för inkomstbeskattning.

Man kan tycka att det är märkligt dessa åtgärder vidtas samtidigt som man från lagstiftarens sida betonar vikten av att vi arbetar längre för att inte framtida pensioner skall bli alltför låga. Det råder dock bred politisk enighet om avdragsbegränsningen.

I och med detta har banker och försäkringsbolag gått ut och erbjudit alternativa sparformer av olika slag. Inget av dessa alternativ är dock lika förmånliga som det privata pensionssparandet tidigare varit.

Löneväxling

För en del kan s k löneväxling vara ett alternativ till privat pensionssparande. Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin kontanta bruttolön mot en förmån, exempelvis att arbetsgivaren tecknar en ”extra” pensionsförsäkring med dig som förmånstagare. Löneväxling kan göras vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande.

Det är upp till arbetsgivaren att bestämma om personalen tillåts att löneväxla. Alla omfattas med andra ord inte av denna möjlighet. Hör med din arbetsgivare om du har möjlighet att byta en del av din bruttolön mot pension! På vissa arbetsplatser har arbetsgivaren och de fackliga organisationerna enats om de närmare formerna och villkoren för hur löneväxling kan gå till.

Det finns fler fördelar med att löneväxla. Din arbetsgivare kan skjuta till minst 6 procent extra på det belopp du väljer att placera. Sätter du exempelvis in 1 000 kronor av din bruttolön blir pensionspremien 1 060 kronor. Att arbetsgivaren kan välja att skjuta till cirka 6 procent beror på att arbetsgivaravgiften på pensionspremier är cirka 6 procent lägre än på kontant lön. Hela den skillnaden kan då komma dig tillgodo. Samma argument gör sig också gällande beträffande andra lönedelar som semesterlön m m vilken blir lägre om du avstår lön Arbetsgivaren gör ”besparingar” vid ett löneavstående som kan komma dig till godo i form av ännu större inbetalning till en extra pensionsförsäkring

Löneväxling inte lönsamt för alla
Observera att om bruttolönen efter löneväxling i dagsläget understiger 496 305 kronor per år (41 359 kr per månad) reduceras den allmänna pensionen.

Om du förutom lön även får andra ersättningar, som till exempel lagstadgad sjukpenning, föräldrapenning eller kollektivavtalad övertidsersättning, bör du även jämföra med hur dessa ersättningar kan minska som en följd av löneväxlingen. Detta för att veta om löneväxlingen totalt sett är en ”bra affär”.