TJs kongress genomförd

Som du kanske uppmärksammat tidigare genomförde Saco-förbundet Trafik och Järnväg sin kongress under de gångna två dagarna (10-11 april 2018). Kongressen samlade 48 kongressombud, inbjudna hedersledamöter, ledamöter av den sittande förbundsstyrelsen, representanter för valberedningen samt kanslipersonal. Särskilt inbjuden var Anders Berndt, biträdande förbundsdirektör för SRAT. Kongressförhandlingarna leddes av Samer Sada, Transportstyrelsen och Karin Nyberg, Euromaint, i dessas egenskap av mötesordförande respektive vice mötesordförande.

”Huvudnumret” under kongressen var frågan om att TJ ska söka inträde i SRAT (som är ett Saco-förbund bestående av såväl medlemsföreningar som s k direktanslutna enskilda medlemmar). En enhällig kongress beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens proposition att så ska ske och att inträde i SRAT genomförs per den 1 januari 2019. I anslutning till detta beslutades att vårt nya namn från samma tidpunkt ska vara Trafik och Järnväg – TJ.

TJ blir alltså en medlemsförening med egen ekonomi i SRAT. TJ kommer även fortsättningsvis att ha en egen styrelse som förvaltar organisationen och TJs kapital. Kongresser kommer även fortsättningsvis att hållas vartannat år. TJs nuvarande personal kommer fr o m den 1 januari 2019 att bli anställda i SRAT och tillsammans med 17 nya kollegor stå till er medlemmars förfogande.

Vad betyder det för dig som medlem?

Du behöver inte göra någonting i anledning av detta beslut. Du fortsätter som vanligt att vara medlem i TJ och betalar den medlemsavgift som TJs kongresser fastställer. F ö beslutades vid kongressen inte om någon ändring av nuvarande medlemsavgift om 240 kr (Passiva medlemmar betalar fr o m kommande årsskifte 30 kr per månad men kommer att få förbättrade medlemsvillkor vilket vi berättat om i tidigare nummer av Svensk Trafiktidning). Genom medlemskapet i TJ blir du också medlem i SRAT som är ett Saco- förbund men detta kostar inte dig något extra. Du fortsätter att vara medlem i Akademikernas A-kassa AEA.

För TJ som organisation och för dig som medlem i TJ finns bara plusvärden. Vi behåller vår organisation och vår särart samtidigt som vi och du får tillgång till kompetenser som vi idag saknar. TJ och TJs medlemmar kommer in i ett sammanhang där vi får större tyngd på de områden där ni medlemmar finns. Sist men inte minst; medlemsförmånerna blir fler och bättre än idag samtidigt som medlemsavgiften kan hållas oförändrad.

Du kommer den närmaste tiden att få mer information om allt detta.

Övriga beslut under kongressen

Eftersom både förbundets ordförande Ann-Charlott Juliusson och vice ordföranden Sören Svensson står i begrepp att i närtid gå i pension behövde kongressen välja ersättare för dessa. Till ny ordförande för TJ valdes Stefan Strömqvist, idag förhandlingsansvarig på TJs kansli och till ny vice ordförande valdes Eva Franzén, Euromaint. Dessa tillträder sina poster den 1 januari 2019 i samband med TJs inträde i SRAT.

I anslutning till detta utsågs för övrigt de två förstnämnda till hedersledamöter i TJ. De kommer bägge att avtackas i vederbörlig ordning närmare årsskiftet.
Vad gäller övriga val och beslut under kongressen återkommer en utförligare redogörelse i nästa nummer av Svensk Trafiktidning.

Björn Karlsson
förbundsdirektör

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *